Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DI/2 – wynajem sal

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą   konkurencyjności, opisaną w Wytycznym Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE