ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji naboru uzupełniającego do udziału w projekcie „POWER do biznesu” zostały zakończone. Na liście rankingowej znalazło się 5 Kandydatów/-tek z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I, II i III etapu oceny i tym samym zostało zakwalifikowanych do projektu. 

Ostateczna lista rankingowa podstawowego etapu rekrutacji zawiera łączna liczbę punktów zdobytych przez Kandydatów/-tek zakwalifikowanych do udziału w projekcie (ocena formularza rekrutacyjnego – I, ocena doradcy zawodowego – II, kryteria premiujące – III):

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Dodatkowo przypominamy iż zgodnie z § 10 ust. 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego, osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie jest zobowiązana do dostarczenia do Biura projektu (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/56) dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego).

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 21.05.2022 r. (w wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać nieznacznie wydłużony) na zasadach przedstawionych w poprzednich wiadomościach.

Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 ww. Regulaminu w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia oraz niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/-tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek