WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych z naboru uzupełniającego w ramach projektu „POWER do biznesu”.

Ocenie merytorycznej poddano 5 Formularzy rekrutacyjnych pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym. W wyniku oceny merytorycznej 5  Kandydatów/-tek zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% pkt. w części nr 1 dotyczącej opisu pomysłu oraz min. 50% punktów ogółem)

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Kandydaci/tki w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia oceny merytorycznej i ogłoszenia wstępnej listy rankingowej zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny merytorycznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia kandydatowi/tce informacji. Informacja ta będzie zawierała uzyskany wynik punktowy wraz z uzasadnieniem oraz Karty oceny formularza rekrutacyjnego (z zachowaniem ochrony danych osobowych osób oceniających).

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż Kandydaci/-tki ubiegający się o udział w projekcie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji mają prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny zgodnie z § 8 ust. 19-29 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych do dalszego kandydowania do udziału w projekcie tj. spotkania z Doradcą zawodowym skierowanych zostało 5 Kandydatów/-tek.

O kolejnym etapie rekrutacji tj. spotkaniu z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji będziemy Państwa informować poprzez kontakt indywidualny.