WYNIKI OCENY FORMALNEJ NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

ISS Projekt Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zakończeniu w dniu 16.05.2022 r. oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru uzupełniającego kandydatów na Uczestników Projektu „POWER do biznesu”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO