Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – zapraszamy do współpracy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

 • Termin naboru wniosków: 31.08.2015 r. – 31.12.2015 r.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 PLN
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy lub 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku średniego przedsiębiorcy.
 • Przedmiotem projektu jest zakup od wykonawcy, usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
 • Pomoc w ramach poddziałania jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013
 • Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje:
 • Usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,
 • Usługi dotyczącej innowacji nie technologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze o której mowa w pkt. 1
 • Materiałów, pod warunkiem że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt.1

 

Kryteria formalne:

Nazwa kryterium Opis ocena
Wnioskodawca posiada status MŚP średnie przedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

małe przedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;

 mikroprzedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
TAK/NIE
Projekt jest realizowany na terytorium RP Miejsce realizacji projektu mieści się na terytorium RP TAK/NIE
Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR Okres realizacji projektu wskazany we Wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR (tj. 31 grudnia 2023 r..). Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy. TAK/NIE
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane będzie analizowane z uwzględnieniem rodzajów pomocy publicznej właściwej dla danego projektu oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowalnych. TAK/NIE
Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie
Projekt może zostać rozpoczęty i wydatki mogą być kwalifikowane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. TAK/NIE
Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania 1.Minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych oraz kwoty wsparcia w ramach działania:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 60 000 zł
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 000 zł
 • minimalna wartość wsparcia: 48 000 zł (dla mikro i małych przedsiębiorców), 42 000 zł (dla średnich przedsiębiorców)
 • maksymalna wartość wsparcia: 320 000 zł (dla mikro i małych przedsiębiorców), 280 000 zł (dla średnich przedsiębiorców)

2.intensywności wsparcia:

 • 80% w przypadku mikro i małych przedsiębiorców,
 • 70% w przypadku średnich przedsiębiorców.

3.zachowania limitów wydatków dla poszczególnych kategorii:

 • koszt materiałów, pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji usługi polegającej na opracowaniu dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego nie może przekroczyć 15 % całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych.
 • koszt usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznych (usługi dotyczących innowacji marketingowych lub organizacyjnych) o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w tiret powyżej, nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych.

4.limitu pomocy de minimis

TAK/NIE
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt ma co najmniej neutralny wpływ na obie wyżej wymienione zasady horyzontalne. Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy

TAK/NIE

 

Kryteria merytoryczne: (maksymalna liczba punktów do uzyskania to 11 pkt, minimalna liczba warunkująca pozytywną oceną to 6 pkt, przy czym w zakresie każdego z pkt merytorycznych od 1 do 6 wymagane jest uzyskanie minimum 1 pkt)

Nazwa kryterium Opis ocena
1.Kwalifikowalność podmiotowa Wykonawcy usługi Wykonawca usługi jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 z późń. zm.) posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz ma siedzibę na terytorium RP. Katalog jednostek naukowych: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/485ab765cf1189945f7b95572d728cb0.pdf 0/1
2.Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny W ramach oceny kryterium badane jest czy projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla MŚPnowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Ocenie podlega użyteczność projektu (rezultatu) dla przedsiębiorcy, zasadność oraz racjonalność realizacji projektu oraz jego wpływ na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy. Uzasadniając potrzebę realizacji projektu Wnioskodawca powinien:

 • w przypadku innowacji produktowej wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów i będzie konkurencyjny względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku.
 • w przypadku innowacji procesowej wykazać pozytywny wpływ rezultatu projektu na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług.

Wnioskodawca określając wpływ projektu na własny potencjał rozwojowy powinien uwzględnić plany rozwojowe przedsiębiorstwa, możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa lub możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów

0/1
3.Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”. 0/1
4.Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowanych w projekcie. Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków. 0/1
5.Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu 0/1
6.Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu W kryterium ocenie podlega to, czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe umożliwią realizację projektu. Wnioskodawca, musi wykazać, iż posiada lub zapewnia środki na sfinansowanie całości projektu, z uwzględnieniem takich źródeł finansowania jak środki własne, kredyt, pożyczka itp. Oznacza to, iż Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowym wystarczającymi na realizację projektu. 0/1
7.Poziom innowacyjności rezultatu projektu. W ramach kryterium ocenie podlega, czy rezultat projektu tj. produkt (wyrób, usługa), technologia produkcji, projekt wzorniczy charakteryzuje się nowością, oryginalnością, bądź znaczącym ulepszeniem, (także rozwiązania zastosowane w produkcie, technologii produkcji, projekcie wzorniczym), które będzie zastosowane po raz pierwszy w działalności przedsiębiorstwa lub na polskim rynku. 0-2
8.Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii produkcji)) Premiowane będą zatem projekty, w  ramach których prace badawczo-rozwojowe przeprowadzane przez jednostkę naukową zostaną zakończone, co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego, technologii produkcji. Zakres usługi badawczo-rozwojowej może uwzględniać np. wykonanie, demonstrację, sprawdzenie, testowanie prototypu nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), technologii produkcji w warunkach  laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych, lub warunkach rzeczywistych, wykonanie, demonstracja, testy fizycznej formy projektu wzorniczego, wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu, określenie ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji. 0-2
9.Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji Włączenie końcowych użytkowników następuje w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę (za proces ten odpowiedzialny jest Wykonawca). Włączenie w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji ich końcowych użytkowników ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu. 0/1

 

Wskaźniki produktu

Produkt należy rozumieć jako element realizacji projektu ( rzeczy lub usługi), mierzony konkretnymi wielkościami. Wskaźniki produktu mogą być podawane wyłącznie za lata, w których projekt jest realizowany. W poddziałaniu przyjęto następujące wskaźniki produktu:

 1. Liczba opracowanych nowych wyrobów
 2. Liczba opracowanych znacząco ulepszonych wyrobów
 3. Liczba opracowanych nowych projektów wzorniczych
 4. Liczba opracowanych nowych usług
 5. Liczba opracowanych znacząco ulepszonych usług
 6. Liczba opracowanych nowych technologii produkcji
 7. Liczba opracowanych znacząco ulepszonych technologii produkcji

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Rezultat informuje o zmianach jakie nastąpiły u wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu. Wszystkie wskaźniki rezultatu projektu powinny wynikać z przyjętych wskaźników produktu i być spójne z opisem projektu. Obowiązkowe wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

 1. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych (szt.)
 2. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych (szt.)
 3. Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych ( szt.)

Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenie pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi, lub innych cech funkcjonalnych.

Innowacja procesowa czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

Innowacja nietechnologiczna to innowacja organizacyjna i/lub marketingowa

Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znacznymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji, strategii cenowej.

 

 

Informacje na temat pomocy de minimis.

W okresie trzech kolejnych lat podatkowych wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 EUR a dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Według definicji UE pod pojęciem jednego przedsiębiorcy należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, w tym Kredytobiorcę, którzy są ze sobą powiązani co najmniej jednym z następujących stosunków:

 1. a) przedsiębiorca posiada w drugim przedsiębiorcy większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,
 2. b) przedsiębiorca ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorcy,
 3. c) przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki,
 4. d) przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innym przedsiębiorcy lub jego członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy pozostający w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej, za pośrednictwem innego przedsiębiorcy lub kilku przedsiębiorców, również są uznawani za jednego przedsiębiorcę.