TRWA IV NABÓR UCZESTNIKÓW/-CZEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Pomysł – samozatrudnienie” – zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że do dnia 17.05.2017 r. trwa IV nabór do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) w ramach IV naboru przyjmowane są w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki:

  1. osoba bezrobotna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  2. Kobieta bez względu na okres pozostawania osobą bezrobotną lub Mężczyzna długotrwale bezrobotny (okres pozostawania osobą bezrobotną wynosi nieprzerwanie ponad 12 miesięcy), w tym osoba odchodząca z rolnictwa zarejestrowana jako bezrobotna lub członek jej rodziny zarejestrowany jako bezrobotny, a jej gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

LUB

osoba niepełnosprawna [Kobieta lub Mężczyzna] będąca rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowana jako bezrobotne i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

LUB

osoba będąca w wieku od 50 roku życia [Kobieta lub Mężczyzna] będąca rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowana jako bezrobotne i/lub będąca rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

  1. osoba w wieku powyżej 29 roku życia,
  2. osoba zamieszkująca na terenie miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, a w przypadku osoby będącej rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika, prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzającej odejść z rolnictwa zamieszkująca na terenie miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, krośnieńskiego, sanockiego lub ropczycko-sędziszowskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);
  3. zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);
  4. która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” nie posiadała wpisu do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
  5. która nie podlega szczegółowym wyłączeniom podanym w 4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;
  6. która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.pomyslzatrudnienie.pl zakładka „Do pobrania” i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w terminie naboru.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału znajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.