Bezpłatne szkolenia językowe

Przypominamy o ciągłej rekrutacji do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat”

ZAPRASZAMY OSOBY:

 • w wieku od 25 roku życia z wykształceniem średnim lub niższym,
 • w wieku 50 lat i więcej posiadających wykształcenie wyższe,
 • pozostające bez pracy przez minimum 6 mies.,
 • zamieszkujące teren województwa podkarpackiego

OFERUJEMY:

 • bezpłatny kurs językowy wraz z egzaminem,
 • bezpłatne podręczniki do nauki języka,
 • zajęcia 3 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne,
 • wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji
osób w obszarze TIK i języków obcych

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Okres realizacji: od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wartość projektu – 690 750,60 zł,

Wkład Funduszy Europejskich – 587 138,01 zł.

Celem projektu jest nabycie kompetencji i umiejętności w obszarze znajomości języka angielskiego lub niemieckiego przez 300 osób (156 K) o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej, zamieszkujące teren województwa podkarpackiego  pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich
6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci 
szkoleń językowych i egzaminów w okresie do 30.09.2018 r.

Wsparcie udzielane w ramach projektu dostosowane jest do specyficznych potrzeb grupy docelowej.

Główne zadania w projekcie to szkolenia z języka niemieckiego na poziomie A1 i A2 oraz z języka
angielskiego na poziomie A1 i A2, A2, B2.

Wszystkie szkolenia zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji osiągniętych
przez uczestników projektu. Będą to certyfikaty zewnętrzne potwierdzające zdobycie przez
uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem
Opisu Kształcenia Językowego) – TOEIC Bridge, TOEIC Listening&Reading oraz TELC Deutsch.

DOSTĘPNE KURSY :

1. Języka angielskiego na poziomach:

 • od podstaw A1 A2– 10 grup x 180 godzin lekcyjnych,
 • A2 – 8 grup x 120 godzin lekcyjnych,
 • B2 – 5 grup x 120 godzin lekcyjnych

2. Języka niemieckiego na poziomie od podstaw do A2 – 2 grupy x 180 godzin lekcyjnych.

W trakcie zajęć z języka angielskiego będzie stosowana m.in. metoda
SPEAK YOUR MIND.

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym dla wszystkich uczestników
TOEIC Bridge/ TOEIC Listening & Reading/TELC Deutsch.

Szkolenia językowe oknem na świat
Biuro projektu:
ul. Słowackiego 24 pok. 61
35-060 Rzeszów
tel. 797 828 425
E-mail: biuro@issprojekt.pl
www.szkoleniajezykowe.eu