+100%- 


O PROJEKCIEAKTUALNOŚCIFORMY WSPARCIAREKRUTACJADOKUMENTY DO POBRANIAZAPYTANIA OFERTOWEROZEZNANIA CENOWE

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie zdolności do zatrudnienia dla 60 osób młodych biernych zawodowo od 15 do 29 roku życia (32K i 28M) zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar województwa podkarpackiego (zawierając 36 osób z średnich miast), w tym 15 osób z niepełnosprawnościami i 30 osób z niskimi kwalifikacjami, które należą do tzw. młodzież NEET (nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu) poprzez:

a). IPD – przeprowadzenie diagnozy przez psychologa oraz opracowanie/ aktualizacja IPD przez doradcę zawodowego dla 60 UP- identyfikacja potrzeb i wybór ścieżki pomocy/wsparcia w Projekcie, określenie ścieżki zawodowej i podnoszenie kompetencji, pomoc w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia,

b). grupowe poradnictwo zawodowe dla 50 UP, warsztaty kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy dla 40 UP oraz pośrednictwo pracy dla 60 UP- nabycie umiejętności w poszukiwaniu pracy, pomoc z uzyskaniu przez UP zatrudnienia dopasowanego do posiadanych kwalifikacji i potrzeb, samodzielność na rynku pracy, umiejętność sporządzenia listu motywacyjnego oraz aktywne poszukiwanie pracy,

c). szkoleń zawodowych (wg potrzeb rynku pracy i predyspozycji UP) dla min. 50 UP nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu/uprawnień wg. Wytycznych w zakresie realizacji…2014-2020) niezbędnych na rynku pracy,

d). Staże dla 55 UP- nabycie/uzupełnienie/realizacja doświadczenia zawodowe i zdobycia praktycznych umiejętności na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 1.02.2019-31.03.2020

Wartość projektu: 992 515,25 zł

Wkład Unii Europejskiej: 942 889,49 zł

05.12.2019

Harmonogramy Szkoleń Zawodowych

ISS Projekt przedstawia harmonogramy szkoleń zawodowych przewidzianych dla uczestników projektu Projekt Staż.

Pracownik biurowy z elementami grafiki komputerowej – Mielec

Pracownik biurowy z elementami grafiki komputerowej – Rzeszów

Pracownik biurowy z elementami kadr i płac – Stalowa Wola


23.11.2019

ISS Projekt realizując pierwsze zadanie projektu „Projekt Staż” – dodatkowa rekrutacja- przeprowadzenie doradztwa zawodowego i psychologicznego dla Uczestników Projektu oraz mając na uwadze Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych przedstawia przyporządkowanie numeryczne osób, które podpisały deklarację udziału w projekcie. Dla właściwego przyporządkowania Uczestnicy Projektu mają nadany numer uczestnika. Dla ułatwienia identyfikacji numeru przygotowano informacje dotyczącę:

 • numer formularza rekrutacyjnego,
 • rok urodzenia kandydata/uczestnika projektu,
 • inicjały kandydata/uczestnika projektu. 

PRZYPORZĄDKOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZ. 5 I 6


22.11.2019

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym dodatkowym etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

Lista rankingowa – dodatkowy nabór – 12 osób


21.11.2019

ISS Projekt informuje iż wydłuża dodatkowy etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie 22.11.2019 r.  w godzinach 8:30-11:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”. UWAGA Obowiązująca wersja Regulaminu nosi nazwę:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna


18.11.2019

ISS Projekt informuje iż ogłasza dodatkowy etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”. Do Projektu zostanie przyjęte 12 osób.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 19.11.2019 r. – 21.11.2019 r. w dni robocze, w godzinach 9:30-12:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”. UWAGA Obowiązująca wersja Regulaminu nosi nazwę:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna


23.09.2019

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym dodatkowym etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

Lista rankingowa – dodatkowy nabór


18.09.2019

ISS Projekt informuje iż ogłasza dodatkowy etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”. Do Projektu zostanie przyjęta jedna osoba.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 19.09.2019 r. – 20.09.2019 r. w dni robocze, w godzinach 9:30-12:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”. UWAGA Obowiązująca wersja Regulaminu nosi nazwę:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna


01.08.2019

Harmonogramy Szkoleń Zawodowych

ISS Projekt przedstawia harmonogramy szkoleń zawodowych przewidzianych dla uczestników projektu Projekt Staż.

GRAFIK KOMPUTEROWY Grupa 3

GRAFIK KOMPUTEROWY Grupa 4

PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Grupa 3

PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Grupa 4


19.07.2019

Harmonogramy Warsztatów kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy

ISS Projekt przedstawia harmonogram warsztatów kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy dla dwóch grup (20 Uczestników Projektu) realizowanego wsparcia. Jedno spotkanie to 6 godzin zajęć dla uczestników. Łącznie przewidziano 18 godzin wsparcia.

GRUPA 3

GRUPA 4


16.07.2019

Harmonogramy Grupowego Poradnictwa Zawodowego

ISS Projekt przedstawia harmonogram grupowego poradnictwa zawodowego dla trzech grup (30 Uczestników Projektu) realizowanego wsparcia. Jedno spotkanie to 6 godzin zajęć dla uczestników. Łącznie przewidziano 18 godzin wsparcia.

GRUPA 3

GRUPA 4

GRUPA 5


16.07.2019

ISS Projekt realizując pierwsze zadanie projektu „Projekt Staż”- przeprowadzenie doradztwa zawodowego i psychologicznego dla Uczestników Projektu oraz mając na uwadze Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych przedstawia przyporządkowanie numeryczne osób, które podpisały deklarację udziału w projekcie. Dla właściwego przyporządkowania Uczestnicy Projektu mają nadany numer uczestnika. Dla ułatwienia identyfikacji numeru przygotowano informacje dotyczącę:

 • numer formularza rekrutacyjnego,
 • rok urodzenia kandydata/uczestnika projektu,
 • inicjały kandydata/uczestnika projektu. 

PRZYPORZĄDKOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZ. 4


12.07.2019

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r. ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r. kwota ta wynosi 861,40 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 033,70 zł .

12.07.2019

ISS Projekt informuje iż w związku z wpłynięciem 22 formularzy w ramach IV naboru rekrutacji zamyka etap rekrutacyjny do projektu „Projekt staż”. 

Jedyna możliwość otwarcia nowego naboru rekrutacji będzie możliwa w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby/osób znajdującej/cych się na Liście rankingowej IV naboru. 


12.07.2019

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym IV etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

LISTA RANKINGOWA – IV NABÓR


11.07.2019

W związku z brakiem spełnienia warunków udziału w projekcie (podpisanie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie w wyznaczonym przez ISS Projekt terminie) w nawiązaniu do zapisów Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa paragraf 7 punkt 8 przyjmuje się że rezygnację udziału w projekcie podjęły osoby których formularze rekrutacyjne miały następujące numery:

ISS/PS/42
ISS/PS/43

Od niniejszych postanowień nie przysługuje odwołanie. 
Powyższe osoby mogą brać udział w ewentualnych kolejnych turach naboru do projektu składając ponownie komplet dokumentów rekrutacyjnych. 


05.07.2019

ISS Projekt informuje iż wydłuża IV etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 9.07.2019 r. – 12.07.2019 r. w dni robocze, w godzinach 9:30-12:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”. UWAGA Obowiązująca wersja Regulaminu nosi nazwę:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna


28.06.2019

ISS Projekt realizując pierwsze zadanie projektu „Projekt Staż”- przeprowadzenie doradztwa zawodowego i psychologicznego dla Uczestników Projektu oraz mając na uwadze Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych przedstawia przyporządkowanie numeryczne osób, które podpisały deklarację udziału w projekcie. Dla właściwego przyporządkowania Uczestnicy Projektu mają nadany numer uczestnika. Dla ułatwienia identyfikacji numeru przygotowano informacje dotyczącę:

 • numer formularza rekrutacyjnego,
 • rok urodzenia kandydata/uczestnika projektu,
 • inicjały kandydata/uczestnika projektu. 

PRZYPORZĄDKOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZ. 3


28.06.2019

ISS Projekt informuje iż wydłuża IV etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 1.07.2019 r. – 5.07.2019 r. w dni robocze, w godzinach 9:30-12:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”. UWAGA Obowiązująca wersja Regulaminu nosi nazwę:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna


24.06.2019

ISS Projekt ogłasza IV etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 26.06.2019 r. – 28.06.2019 r. w dni robocze, w godzinach 9:00-12:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”. UWAGA Obowiązująca wersja Regulaminu nosi nazwę:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna


24.06.2019

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym III etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

LISTA RANKINGOWA – III NABÓR


 

07.06.2019

ISS Projekt informuje iż wydłuża III etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 10.06.2019 r. – 19.06.2019 r. w dni robocze, w godzinach 9:30-12:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”. UWAGA Obowiązująca wersja Regulaminu nosi nazwę:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna


03.06.2019

Harmonogramy Szkoleń Zawodowych

ISS Projekt przedstawia harmonogramy szkoleń zawodowych przewidzianych dla uczestników projektu Projekt Staż.

WYKONYWANIE USŁUG KELNERSKICH


30.05.2019

ISS Projekt informuje iż wydłuża III etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 03.06.2019 r. – 07.06.2019 r. w dni robocze, w godzinach 9:00-12:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”. UWAGA Obowiązująca wersja Regulaminu nosi nazwę:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna


22.05.2019

Harmonogramy Warsztatów kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy

ISS Projekt przedstawia harmonogram warsztatów kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy dla dwóch grup (20 Uczestników Projektu) realizowanego wsparcia. Jedno spotkanie to 6 godzin zajęć dla uczestników. Łącznie przewidziano 18 godzin wsparcia.

GRUPA 1

GRUPA 2


22.05.2019

ISS Projekt informuje iż wydłuża III etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 23.05.2019 r. – 31.05.2019 r. w dni robocze, w godzinach 9:00-12:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”. UWAGA Obowiązująca wersja Regulaminu nosi nazwę:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna


15.05.2019

Harmonogramy Szkoleń Zawodowych

ISS Projekt przedstawia harmonogramy szkoleń zawodowych przewidzianych dla uczestników projektu Projekt Staż.

WYKONYWANIE USŁUG KELNERSKICH

PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

GRAFIK KOMPUTEROWY


15.05.2019

ISS Projekt informuje o aktualizacji listy Uczestników Projektu z powodów rezygnacji oraz niespełnienia zapisów Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa paragraf 7 punkt 8.

Rezygnację z udziału w Projekcie złożyła osoba o numerze uczestnika: ISS/PS/UP/23.

W związku z brakiem spełnienia warunków udziału w projekcie (podpisanie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie w wyznaczonym przez ISS Projekt terminie) w nawiązaniu do zapisów Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa paragraf 7 punkt 8 przyjmuje się że rezygnację udziału w projekcie podjęły osoby których formularze rekrutacyjne miały następujące numery:

ISS/PS/13
ISS/PS/17
ISS/PS/20
ISS/PS/21
ISS/PS/23
ISS/PS/24

Od niniejszych postanowień nie przysługuje odwołanie. 
Powyższe osoby mogą brać udział w kolejnych turach naboru do projektu składając ponownie komplet dokumentów rekrutacyjnych. 


14.05.2019

Harmonogramy Grupowego Poradnictwa Zawodowego

ISS Projekt przedstawia harmonogram grupowego poradnictwa zawodowego dla dwóch grup (20 Uczestników Projektu) realizowanego wsparcia. Jedno spotkanie to 6 godzin zajęć dla uczestników. Łącznie przewidziano 18 godzin wsparcia.

GRUPA 1

GRUPA 2


13.05.2019

ISS Projekt ogłasza III etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 15.05.2019 r. – 22.05.2019 r. w dni robocze, w godzinach 9:00-12:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”. UWAGA Obowiązująca wersja Regulaminu nosi nazwę:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna


13.05.2019

ISS Projekt realizując pierwsze zadanie projektu „Projekt Staż”- przeprowadzenie doradztwa zawodowego i psychologicznego dla Uczestników Projektu oraz mając na uwadze Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych przedstawia przyporządkowanie numeryczne osób, które podpisały deklarację udziału w projekcie. Dla właściwego przyporządkowania Uczestnicy Projektu mają nadany numer uczestnika. Dla ułatwienia identyfikacji numeru przygotowano informacje dotyczącę:

 • numer formularza rekrutacyjnego,
 • rok urodzenia kandydata/uczestnika projektu,
 • inicjały kandydata/uczestnika projektu. 

PRZYPORZĄDKOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZ. 2


30.04.2019

HARMONOGRAM IPD

ISS Projekt informuje, że doradztwo psychologiczne dla Uczestników Projektu będzie miało miejsce w dniach 06 – 08.05.2019 od godziny 8.00 do godziny 18.00 w sali szkoleniowej przy ulicy Waniliowej 28 w Rzeszowie. 

Harmonogram od dnia 06.05.2019 do 08.05.2019

ISS/PS/UP/1 – 06.05.2019 godz. 8.00-10.00 oraz 07.05.2019 godz. 12.00-13.00
ISS/PS/UP/2 – 06.05.2019 godz. 10.00-12.00 oraz 07.05.2019 godz. 13.00-14.00
ISS/PS/UP/3 – 06.05.2019 godz. 12.00-14.00 oraz 07.05.2019 godz. 14.00-15.00
ISS/PS/UP/4 – 06.05.2019 godz. 14.00-16.00 oraz 07.05.2019 godz. 15.00-16.00
ISS/PS/UP/5 – 06.05.2019 godz. 16.00-18.00 oraz 07.05.2019 godz. 16.00-17.00
ISS/PS/UP/6 – 07.05.2019 godz. 8.00-10.00 oraz 08.05.2019 godz. 8.00-9.00
ISS/PS/UP/7 – 07.05.2019 godz. 10.00-12.00 oraz 08.05.2019 godz. 9.00-10.00

Godziny pozostałych spotkań będą ustalane indywidualnie z Uczestnikami Projektu.


30.04.2019

ISS Projekt realizując pierwsze zadanie projektu „Projekt Staż”- przeprowadzenie doradztwa zawodowego i psychologicznego dla Uczestników Projektu oraz mając na uwadze Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych przedstawia przyporządkowanie numeryczne osób, które podpisały deklarację udziału w projekcie. Dla właściwego przyporządkowania Uczestnicy Projektu mają nadany numer uczestnika. Dla ułatwienia identyfikacji numeru przygotowano informacje dotyczącę:

 • numer formularza rekrutacyjnego,
 • rok urodzenia kandydata/uczestnika projektu,
 • inicjały kandydata/uczestnika projektu. 

PRZYPORZĄDKOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU


30.04.2019

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym II etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

LISTA RANKINGOWA – II NABÓR


15.04.2019

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym I etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania umowy. 

LISTA RANKINGOWA – I NABÓR


12.04.2019

ISS Projekt ogłasza II etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 12.04.2019 r. – 30.04.2019 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-12:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro.
Biuro Projektu będzie nieczynne w dniu 19.04.2019 tj. Wielki Piątek.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”. UWAGA Obowiązująca wersja Regulaminu nosi nazwę:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna


09.04.2019

ISS Projekt informuje o zmianie zapisów regulaminu konkursu dotyczącego części – „Przyjmowanie zgłoszeń”.  Od dnia 09.04.2019 obowiązuje nowa wersja regulaminu w której (w porównaniu do poprzedniej) zmieniony został zapis paragrafu 5, pkt. 1. 

Kandydatów/ki do uczestnictwa w projekcie prosimy o składanie dokumentów z wersją formularza rekrutacyjnego oznaczonego nazwą: „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersja aktualna”


27.03.2019

ISS Projekt ogłasza I etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 28.03.2019 r. – 05.04.2019 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”


22.03.2019

ISS Projekt poszukuje do współpracy osobę na stanowisko: Pośrednik pracy w ramach realizacji zadań projektu „Projekt staż”.

Obowiązki:

 • przeprowadzenie indywidualnych spotkań z Uczestnikami projektu
 • przedstawienie i zaproponowanie każdemu Uczestnikowi projektu ofert do odbycia staży zawodowych oraz ofert pracy
 • nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów pracodawcami
 • przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych dla Uczestników projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe/zawodowe
 • min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • dyspozycyjność

Warunki:

 • umowa o pracę na 1 etat
 • miejsce pracy: Rzeszów
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska

Prosimy o przesłanie CV do dnia 29.03.2019r. na adres biuro@issprojekt.pl

ZAKRES WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Uczestnikom projektu przysługuje wsparcie w postaci:

a). IPD – przeprowadzenie diagnozy przez psychologa oraz opracowanie/ aktualizacja IPD przez doradcę zawodowego dla 60 UP- identyfikacja potrzeb i wybór ścieżki pomocy/wsparcia w Projekcie, określenie ścieżki zawodowej i podnoszenie kompetencji, pomoc w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia,

b). grupowe poradnictwo zawodowe dla 50 UP, warsztaty kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy dla 40 UP oraz pośrednictwo pracy dla 60 UP- nabycie umiejętności w poszukiwaniu pracy, pomoc z uzyskaniu przez UP zatrudnienia dopasowanego do posiadanych kwalifikacji i potrzeb, samodzielność na rynku pracy, umiejętność sporządzenia listu motywacyjnego oraz aktywne poszukiwanie pracy.

c). szkoleń zawodowych (wg potrzeb rynku pracy i predyspozycji UP) dla 50 UP nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu/uprawnień wg. Wytycznych w zakresie realizacji…2014-2020) niezbędnych na rynku pracy,

d). Staże dla 55 UP- nabycie/uzupełnienie/realizacja doświadczenia zawodowe i zdobycia praktycznych umiejętności na rynku pracy.

e).   stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów na szkolenia zawodowe i staż.

 1. Rekrutacja Uczestników do projektu będzie składała się z następujących etapów:

a). przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami,

b). ocena formalna kompletności i poprawność wypełnienia dokumentów i spełnienie formalnych kryteriów rekrutacji oraz przyznanie punktów za kryteria dodatkowe (osoby niepełnosprawne – 3pkt., osoby o niskich kwalifikacjach – 3 pkt., osoby zamieszkujące średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno-gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – 5pkt.).

Ocena formalna dokonywana będzie wg. podstawowych kryteriów systemem 0-1. Niespełnienie jakiegokolwiek z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem na etapie oceny formalnej.

e). ustalenie listy Uczestników projektu – zakwalifikowanych do udziału w projekcie – łącznie 60 Uczestników projektu.

 1. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które spełniają kryteria, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału.
 2. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami oraz założeń zawartych w §3 Regulaminu rekrutacji i udziału.
 1. Informacje dotyczące realizacji projektu, w tym dokumentacja projektowa, wyniki oraz terminy rekrutacji i przedłużenia naboru będą ogłaszane na stronie internetowej www.issprojekt.pl, w biurze projektu, przesłane za pośrednictwem e – mail/telefonicznie.
 2. Dokumentacja projektu, w tym Regulaminy rekrutacji i udziału zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu www.issprojekt.pl (w zakładce do pobrania) oraz w biurze projektu.

 

 

 1. Uczestnikiem projektu w ramach może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) w wieku 15 -29 lat ;

b) zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 z późn. zmianami);

c) pozostająca bez pracy, tzn. bierna zawodowo (nieposzukująca pracy), w  tym 15 osób z niepełnosprawnościami;

d) nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, przy czym kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;

e) nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu;

f) nie prowadzi działalności gospodarczej na własny rachunek;

g) nie posiada gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego użytków rolnych;

h) nie jest zarejestrowana w KRUS jako „domownik”;

i) nie przebywa na płatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim;

j) nie jest objęta zatrudnieniem subsydiowanym;

k) nie należy do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem, o której mowa w §3 pkt. 6 Regulaminu rekrutacji i udziału;

l) która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

2. Do projektu przyjętych zostanie łącznie 60 Uczestników projektu.

3. Dodatkowe punkty przyznawane na etapie rekrutacji:

 • osoby niepełnosprawne – 3pkt.,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 3 pkt.,
 • osoby zamieszkujące średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno-gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – 5pkt.
 1. Przewiduje się udział w projekcie mi.: 15 Uczestników/-czek z niepełnosprawnościami, 30 Uczestników/-cz z niskimi kwalifikacjami, 36 Uczestników/-czek zamieszkujące średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno-gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.
 2. W projekcie będą mogli uczestniczyć i skorzystać ze wsparcia byli uczestnicy projektów (tzn. osoby, które zakończyły udział we wszystkich przewidzianych formach wsparcia) z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego nr 9 RPO, spełniając wszystkie kryteria naboru.

   

 3. Grupą wyłączoną z objęcia wsparciem jest grupa docelowa określona dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 tj:
 • osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, – osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu) – osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

05.12.2019

Wyniki zapytania ofertowego – organizacja szkoleń dla 12 UP – dodatkowa rekrutacja

Wyniki


27.11.2019

Zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń dla 12 UP.

Zapytanie ofertowe ISS/PS/ZO/2

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6


31.07.2019

Wyniki zapytania ofertowego – organizacja szkoleń dla 32 UP.

Wyniki


19.07.2019

Zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń dla 32 UP.

Zapytanie ofertowe ISS/PS/ZO/1

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

08.04.2019

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – wynajmu sali szkoleniowej do przeprowadzenia i ustalenia IPD

ISS/PS/RR/0


15.04.2019

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – obsługa psychologa Indywidualny Plan Działania

ISS/PS/RR/1


15.04.2019

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – obsługa trenerska doradcy zawodowego Indywidualny Plan Działania

ISS/PS/RR/2


29.04.2019

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – dostawy cateringu

ISS/PS/RR/3


30.04.2019

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – wynajmu sali szkoleniowej do przeprowadzenia Grupowego Poradnictwa zawodowego i Warsztatów kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy

ISS/PS/RR/4


30.04.2019

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – obsługa trenerska Poradnictwo zawodowe grupowe

ISS/PS/RR/5


30.04.2019

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – obsługa trenerska Warsztaty kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy

ISS/PS/RR/6


10.05.2019

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – organizacja szkoleń zawodowych: wykonywanie usług kelnerskich oraz pracownik biurowy z obsługą komputera

ISS/PS/RR/7


13.05.2019

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – organizacja szkoleń zawodowych: wykonywanie usług kelnerskich oraz grafik komputerowy

ISS/PS/RR/8