Projekt „POWER do biznesu” – UWAGA ważna informacja nt. kwalifikowalności Uczestników Projektu

W związku z powtarzającymi się pytaniami osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz obowiązkiem potwierdzenia kwalifikowalności uczestników (w szczególności, których status jako osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji Urzędu Pracy jest warunkiem zakwalifikowania do projektu) celem ustalenia owego statusu potencjalnego Uczestnika Projektu, Beneficjent na etapie rekrutacji weryfikował będzie dokumenty z ZUS i KRUS stanowiące m.in. o podstawie tytułu do ubezpieczenia.

Weryfikacja będzie przeprowadzona w jeden z poniższych sposobów:

Beneficjent na etapie rekrutacji pomaga uczestnikowi w wypełnieniu wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia. Sam wniosek (oznaczony symbolem US-7) stanowi załącznik nr 13 do dokumentów rekrutacyjnych a wzór wypełnienia wniosku stanowi załącznik nr 14 do dokumentów rekrutacyjnych (w zakładce „do pobrania”).

Uczestnik może również przy wsparciu beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika.

Właściwy Oddział ZUS, do którego uczestnik złożył wniosek na druku US-7 wydaje odpowiednie zaświadczenie. Wzór zaświadczenia uzgodniony z ZUS, przykładowo wypełniony, stanowi załącznik nr 18 do dokumentów rekrutacyjnych (w zakładce „do pobrania”). Inne zaświadczenia ZUS, które w swej treści potwierdzają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, również są akceptowalne.

Osoby ubezpieczone w KRUS: Zaświadczenie o ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. KRUS wydaje zaświadczenia na własnych wzorach. Wniosek, który należy złożyć do KRUS stanowi załącznik nr 16 do dokumentów rekrutacyjnych (w zakładce „do pobrania”).

Uczestnik przedstawia beneficjentowi zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej w ewidencji Urzędu Pracy na etapie rekrutacji do projektu lub później, jednak nie dalej niż
przed dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie. Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania. Oznacza to, że uczestnik nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba że przedstawi nowe zaświadczenie.