zboze

Procedury: ISS Projekt Sp. z o.o. w swojej działalności szkoleniowo-doradczej stosuje niżej wymienione procedury:

Oferta szkoleniowa:

ISS Projekt Sp. z o.o. skupia się w 4 głównych obszarach działalności:

 • rozwiązań inwestycyjnych
  RPO, PROW, LIFE, POIG, projekty do KE, doradztwo prawne, raporty inwestycyjne, Inwestycje browfield, analiza źródeł finansowania, projekty badawcze, Inwestycje greenfield
 • doradztwa gospodarczegomacbook-336704_1920-345x259
  studium wykonalności, kredyty, pożyczki, strategie rozwojowe, strategie eksportowe, biznes plany, doradztwo prawne
 • rozwiązań ekonomii społecznej
  szkolenie, ewaluacja, doradztwo, konsulting, coaching, oferta projektowa, strategie dla gmin, edukacja ekologiczna
 • rozwiązań proekologicznych
  raporty oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko, analizy eksperckie, doradztwo w zakresie rozwiązań ekologicznych dla firm, analizy gospodarki odpadami, opracowywanie operatów wodnoprawnych, opracowywanie wniosków na potrzeby uzyskania pozwolenia zintegrowanego, projekty rekultywacji terenów zdegradowanych.