+100%- 

O PROJEKCIEAKTUALNOŚCIFORMY WSPARCIAREKRUTACJADOKUMENTY DO POBRANIAROZEZNANIA CENOWE

Projekt „POWER do biznesu” realizowany jest przez ISS Projekt Sp. z o.o.  na podstawie Umowy nr POWR zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia poprzez stworzenie nowych przedsiębiorstw przez 39 Uczestników Projektu (osoby w wieku 18-29 lat, bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy) do 30.06.2023 r.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

-wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia biznesplanów przez 45 Uczestników Projektu do 30.06.2023 r.,
-uzyskanie wsparcia finansowego przez 39 Uczestników poprzez przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (przez 6 miesięcy) do 30.06.2023 r.

 Okres realizacji projektu: 01.02.2022 – 30.06.2023

Wartość projektu: 2 007 258,00 zł

Dofinansowanie: 1 984 602,60 zł

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

01.07.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. rozpoczyna nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „POWER do biznesu”.

Nabór będzie prowadzony w dniach od 06.07.2022 r. do 13.07.2022 r. O wsparcie może się ubiegać Uczestnik/-czka projektu, który/-a otrzymał/-a wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął/-a prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Niezbędną dokumentację należy składać pod adresem: ISS Projekt Sp. z o.o. , 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/56, w godzinach pracy biura projektu tj. 9:00 – 13:00.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 6 do Regulaminu),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do Regulaminu)
 • zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki
  na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 8 do Regulaminu).
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu).

OCENA MERYTORYCZNA ZŁOŻONYCH BIZNESPLANÓW

15.06.2022

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej złożonych biznesplanów, poniżej przedstawiamy listy rankingowe biznesplanów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym. Informujemy również, że ocenie merytorycznej zostało poddanych 42 biznesplanów.

Lista podstawowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania:
LISTA PODSTAWOWA

Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania:
LISTA REZERWOWA

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego § 5ust. 11 Uczestnik projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

W związku z faktem, iż wszystkie złożone biznesplany zostały ocenione pozytywnie – biznesplany osób znajdujących się na liście rezerwowej nie podlegają procedurze odwoławczej.

W sprawie dalszych procedur będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie lub mailowo. 


OCENA FORMALNA ZŁOŻONYCH BIZNESPLANÓW

09.06.2022

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poniżej przedstawiamy listę biznesplanów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Informujemy również, że ocenie formalnej zostało poddanych 42 biznesplanów. Ponadto pragniemy poinformować, że z dniem 07.06.2022 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna złożonej dokumentacji. Wyniki oceny biznesplanów będą opublikowane na stronie internetowej projektu w dniach 13-15.06.2022r.

BIZNESPLANY OCENA FORMALNA


INFORMACJA O ZMIANIE MIEJSCA REALIZACJI SZKOLENIA GRUPA IV I V

23.05.2022

informujemy, że zmianie ulega miejsce realizacji szkolenia z zakładania własnej działalności gospodarczej. Nowe miejsce realizacji wsparcia to: Rzeszów ul. Wincentego Pola 18 – sala nr 1


HARMONOGRAM SZKOLENIA GRUPA V

20.05.2022

ISS Projekt sp. z o.o. przedstawia harmonogram Szkolenia grupowego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej dla Grupy nr 5.

HARMONOGRAM GRUPA 5


HARMONOGRAM SZKOLENIA GRUPA IV

20.05.2022

ISS Projekt sp. z o.o. przedstawia harmonogram Szkolenia grupowego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej dla Grupy nr 4.

HARMONOGRAM GRUPA 4


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA I LISTA REZYGNACJI (NABÓR PODSTAWOWY I NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

20.05.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż z udziału w projekcie zrezygnowało 16 osób, które złożyło dokumenty rekrutacyjne. Zakończony został także III etap naboru uzupełniającego. 

W związku z powyższym publikujemy ostateczną listę rankingową oraz listę rezygnacji Kandydatów/tek na Uczestnika Projektu podczas dotychczasowej realizacji projektu.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA CAŁOŚĆ NABORU

REZYGNACJE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CAŁOŚĆ NABORU


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

20.05.2022

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji naboru uzupełniającego do udziału w projekcie „POWER do biznesu” zostały zakończone. Na liście rankingowej znalazło się 5 Kandydatów/-tek z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I, II i III etapu oceny i tym samym zostało zakwalifikowanych do projektu. 

Ostateczna lista rankingowa podstawowego etapu rekrutacji zawiera łączna liczbę punktów zdobytych przez Kandydatów/-tek zakwalifikowanych do udziału w projekcie (ocena formularza rekrutacyjnego – I, ocena doradcy zawodowego – II, kryteria premiujące – III):

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Dodatkowo przypominamy iż zgodnie z § 10 ust. 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego, osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie jest zobowiązana do dostarczenia do Biura projektu (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/56) dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego).

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 21.05.2022 r. (w wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać nieznacznie wydłużony) na zasadach przedstawionych w poprzednich wiadomościach.

Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 ww. Regulaminu w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia oraz niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/-tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH WRAZ Z BIZNESPLANEM

18.05.2022

Informujemy iż załączniki składane wraz z Biznesplanem to:

 1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, – DOSTĘPNE TUTAJ
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, – DOSTĘPNY TUTAJ
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT), – DOSTĘPNE TUTAJ
 5. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, – DOSTĘPNE TUTAJ
 7. Zbiór poniższych oświadczeń: – DOSTĘPNY TUTAJ
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy
w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 1. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 2. dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU POWER DO BIZNESU

18.05.2022

Informujemy, że nabór biznesplanów w ramach projektu pn. „POWER do biznesu” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 30 maja 2022 r. do 03 czerwca 2022 r.
Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w:

– Biurze Projektu: w Rzeszowie przy ulicy Słowackiego 24/56 na VI piętrze. Biuro jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00
– Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Pełna procedura składania dokumentów opisana jest w Regulaminie przyznawania środków finansowych  ( paragraf 3), który dostępny jest pod tym odnośnikiem:

http://www.issprojekt.pl/wp-content/uploads/2022/03/Regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych-ISS.pdf 


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA I LISTA REZYGNACJI (NABÓR PODSTAWOWY I NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

17.05.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż z udziału w projekcie zrezygnowało 15 osób, które złożyło dokumenty rekrutacyjne. Zakończony został także II etap naboru uzupełniającego. 

W związku z powyższym publikujemy wstępną listę rankingową oraz listę rezygnacji Kandydatów/tek na Uczestnika Projektu podczas dotychczasowej realizacji projektu.

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA CAŁOŚĆ NABORU

REZYGNACJE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CAŁOŚĆ NABORU


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

16.05.2022

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych z naboru uzupełniającego w ramach projektu „POWER do biznesu”.

Ocenie merytorycznej poddano 5 Formularzy rekrutacyjnych pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym. W wyniku oceny merytorycznej 5  Kandydatów/-tek zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% pkt. w części nr 1 dotyczącej opisu pomysłu oraz min. 50% punktów ogółem).

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Kandydaci/tki w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia oceny merytorycznej i ogłoszenia wstępnej listy rankingowej zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny merytorycznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia kandydatowi/tce informacji. Informacja ta będzie zawierała uzyskany wynik punktowy wraz z uzasadnieniem oraz Karty oceny formularza rekrutacyjnego (z zachowaniem ochrony danych osobowych osób oceniających).

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż Kandydaci/-tki ubiegający się o udział w projekcie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji mają prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny zgodnie z § 8 ust. 19-29 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych do dalszego kandydowania do udziału w projekcie tj. spotkania z Doradcą zawodowym skierowanych zostało 5 Kandydatów/-tek.

O kolejnym etapie rekrutacji tj. spotkaniu z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji będziemy Państwa informować poprzez kontakt indywidualny. 


WYNIKI OCENY FORMALNEJ NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

16.05.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zakończeniu w dniu 16.05.2022 r. oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru uzupełniającego kandydatów na Uczestników Projektu „POWER do biznesu”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO


HARMONOGRAM SZKOLENIA GRUPA III

09.05.2022

ISS Projekt sp. z o.o. przedstawia harmonogram Szkolenia grupowego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej dla Grupy nr 3.

HARMONOGRAM GRUPA 3


SKRÓCENIE TERMINU NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

06.05.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, że podczas pierwszego dnia naboru uzupełniającego do biura projektu wpłynęło 13 Formularzy Rekrutacyjnych. W związku z powyższym mając na uwadze zapisy Regulaminu rekrutacji uczestników paragraf 7 punkt 4 ISS Projekt Sp. z o.o. skraca termin naboru uzupełniającego. Termin przyjmowania dokumentów upływa w dniu 09.05.2022. 


HARMONOGRAM SZKOLENIA GRUPA II

05.05.2022

ISS Projekt sp. z o.o. przedstawia harmonogram Szkolenia grupowego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej dla Grupy nr 2.

HARMONOGRAM GRUPA 2


HARMONOGRAM SZKOLENIA GRUPA I

28.04.2022

ISS Projekt sp. z o.o. przedstawia harmonogram Szkolenia grupowego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej dla Grupy nr 1.

HARMONOGRAM GRUPA 1


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

28.04.2022

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „POWER do biznesu” zostały zakończone. Na liście rankingowej znalazło się 39 Kandydatów/-tek z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny i tym samym zostało zakwalifikowanych do projektu.

W związku z rezygnacją 6 Kandydatów na uczestników projektu został ogłoszony nabór uzupełniający, który rozpocznie się 06.05.2022 r. i potrwa do 25.05.2022 (chyba, że wystąpią przesłanki skrócenia/wydłużenia naboru).

Ostateczna lista rankingowa podstawowego etapu rekrutacji zawiera łączna liczbę punktów zdobytych przez Kandydatów/-tek zakwalifikowanych do udziału w projekcie (ocena formularza rekrutacyjnego – I, ocena doradcy zawodowego – II, kryteria premiujące – III):

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Dodatkowo przypominamy iż zgodnie z § 10 ust. 7 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego, osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie jest zobowiązana do dostarczenia do Biura projektu (35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/56) dokumentów niezbędnych do potwierdzenia statusu kwalifikującego Kandydata/tkę do udziału w projekcie (zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek w zakresie wsparcia bezzwrotnego).

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 06.05.2022 r. (w wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać nieznacznie wydłużony) na zasadach przedstawionych w poprzednich wiadomościach.

Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 5 ww. Regulaminu w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia oraz niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/-tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA KOŃCOWA

28.04.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż w terminie zgodnym z Regulaminem Rekrutacji Uczestników nie odnotowano odwołań od oceny merytorycznej złożonych formularzy. 

W związku z powyższym publikujemy wstępną listę rankingową (aktualizacja końcowa)

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA KOŃCOWA


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU POWER do biznesu – aktualizacja 26.04.2022

26.04.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. w związku z rezygnacją sześciu Kandydatów/tek na etapie rekrutacji do Projektu ogłasza  nabór uzupełniający dla 6 osób chcących  uczestniczyć w procesie rekrutacji do projektu „POWER do biznesu”.

Pozostałe informacje nie ulegają zmianie


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA – 26.04.2022

26.04.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż na dzień 26.04.2022 r.  sześć osób zrezygnowało z dalszego kandydowania w procesie rekrutacji do projektu „POWER do biznesu”.

W związku z powyższym publikujemy wstępną listę rankingową (zaktualizowaną po rezygnacjach) oraz listę rezygnacji Kandydatów/tek na Uczestnika Projektu.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA PO REZYGNACJACH – 26.04.2022

REZYGNACJE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – AKTUALIZACJA 26.04.2022


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU POWER do biznesu

25.04.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. w związku z rezygnacją pięciu Kandydatów/tek na etapie rekrutacji do Projektu ogłasza  nabór uzupełniający dla 5 osób chcących  uczestniczyć w procesie rekrutacji do projektu „POWER do biznesu”.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny) przyjmowane będą w terminie od: 06.05.2022 r. do 25.05.2022 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56, VI piętro.

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • w wieku 18-29 lat;
 • zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w szczególności w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze takich jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg
 • pozostające bez zatrudnienia – osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy,
 • które dostarczą do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Kandydat/ka dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura projektu w terminie naboru i wyznaczonych godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

Formularz rekrutacyjny projektu „POWER do biznesu” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE NA STRONIE W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA

25.04.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż na dzień 25.04.2022 r.  pięć osób zrezygnowało z z dalszego kandydowania w procesie rekrutacji do projektu „POWER do biznesu”.

W związku z powyższym publikujemy wstępną listę rankingową (zaktualizowaną po rezygnacjach) oraz listę rezygnacji Kandydatów/tek na Uczestnika Projektu.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA PO REZYGNACJACH

REZYGNACJE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

14.04.2022

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „POWER do biznesu”.

Ocenie merytorycznej poddano 45 Formularzy rekrutacyjnych pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym. W wyniku oceny merytorycznej 45  Kandydatów/-tek zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% pkt. w części nr 1 dotyczącej opisu pomysłu oraz min. 50% punktów ogółem).

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Kandydaci/tki w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia oceny merytorycznej i ogłoszenia wstępnej listy rankingowej zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny merytorycznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia kandydatowi/tce informacji. Informacja ta będzie zawierała uzyskany wynik punktowy wraz z uzasadnieniem oraz Karty oceny formularza rekrutacyjnego (z zachowaniem ochrony danych osobowych osób oceniających).

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż Kandydaci/-tki ubiegający się o udział w projekcie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku oceny, zgodnie z zasadą skutecznego doręczenia informacji mają prawo do złożenia odwołania od otrzymanej oceny zgodnie z § 8 ust. 19-29 Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych do dalszego kandydowania do udziału w projekcie tj. spotkania z Doradcą zawodowym skierowanych zostało 45 Kandydatów/-tek.

O kolejnym etapie rekrutacji tj. spotkaniu z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji będziemy Państwa informować poprzez kontakt indywidualny. 


WYNIKI OCENY FORMALNEJ

11.04.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zakończeniu w dniu 11.04.2022 r. oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru kandydatów na Uczestników Projektu „POWER do biznesu”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ


WYDŁUŻONA REKRUTACJA

29.03.2022

ISS Projekt informuje, że rekrutacja do projektu „POWER do biznesu” zostaje wydłużona do 8 kwietnia 2022 r.

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

— w wieku 18-29 lat;
– zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w szczególności w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze takich jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg
– pozostające bez zatrudnienia – osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy,
– które dostarczą do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.
Kandydat/ka dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura projektu w terminie naboru i wyznaczonych godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

Formularz rekrutacyjny projektu „POWER do biznesu” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE NA STRONIE W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny) przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56, VI piętro.


UWAGA ważna informacja nt. kwalifikowalności Uczestników Projektu

 

15.03.2022

W związku z powtarzającymi się pytaniami osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz obowiązkiem potwierdzenia kwalifikowalności uczestników (w szczególności, których status jako osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji Urzędu Pracy jest warunkiem zakwalifikowania do projektu) celem ustalenia owego statusu potencjalnego Uczestnika Projektu, Beneficjent na etapie rekrutacji weryfikował będzie dokumenty z ZUS i KRUS stanowiące m.in. o podstawie tytułu do ubezpieczenia.

Weryfikacja będzie przeprowadzona w jeden z poniższych sposobów:

Beneficjent na etapie rekrutacji pomaga uczestnikowi w wypełnieniu wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia. Sam wniosek (oznaczony symbolem US-7) stanowi załącznik nr 13 do dokumentów rekrutacyjnych a wzór wypełnienia wniosku stanowi załącznik nr 14 do dokumentów rekrutacyjnych (w zakładce „do pobrania”).

Uczestnik może również przy wsparciu beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika.

Właściwy Oddział ZUS, do którego uczestnik złożył wniosek na druku US-7 wydaje odpowiednie zaświadczenie. Wzór zaświadczenia uzgodniony z ZUS, przykładowo wypełniony, stanowi załącznik nr 18 do dokumentów rekrutacyjnych (w zakładce „do pobrania”). Inne zaświadczenia ZUS, które w swej treści potwierdzają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, również są akceptowalne.

Osoby ubezpieczone w KRUS: Zaświadczenie o ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. KRUS wydaje zaświadczenia na własnych wzorach. Wniosek, który należy złożyć do KRUS stanowi załącznik nr 16 do dokumentów rekrutacyjnych (w zakładce „do pobrania”).

Uczestnik przedstawia beneficjentowi zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej w ewidencji Urzędu Pracy na etapie rekrutacji do projektu lub później, jednak nie dalej niż przed dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie. Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania. Oznacza to, że uczestnik nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba że przedstawi nowe zaświadczenie.

 


REKRUTACJA DO PROJEKTU 

02.03.2022

ISS Projekt Sp. z o.o. ogłasza  nabór do projektu „POWER do biznesu”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny) przyjmowane będą w terminie od: 14.03.2022 r. do 31.03.2022 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56, VI piętro.

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • w wieku 18-29 lat;
 • zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w szczególności w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze takich jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg
 • pozostające bez zatrudnienia – osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy,
 • które dostarczą do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Kandydat/ka dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura projektu w terminie naboru i wyznaczonych godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

Formularz rekrutacyjny projektu „POWER do biznesu” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE NA STRONIE W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

ZAKRES WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestniczkom projektu przysługuje wsparcie w postaci:

 1. Wsparcia doradcy zawodowego – na etapie rekrutacji dla 45 UP,
 2. Szkolenie z zakładania własnej działalności gospodarczej – dla 45 UP,
 3. Indywidualne wsparcie eksperta dotacyjnego – dla 45 UP,
 4. Wsparcie finansowe w kwocie  23 050,00 zł,
 5. Wsparcie pomostowe w kwocie do 2 800,00 zł przez 6 miesięcy, 
 6. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, doradztwo zawodowe i wsparcie eksperta dotacyjnego dla 30 UP.

UCZESTNICZKI PROJEKTU

Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 • w wieku 18-29 lat;
 • zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w szczególności w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze takich jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg
 • pozostające bez zatrudnienia – osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy,
 • która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

  Do projektu przyjętych zostanie łącznie 45 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy,

Dokumentacja projektu, w tym Regulamin rekrutacji i udziału zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu www.issprojekt.pl/power-do-biznesu  oraz w biurze projektu.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Załącznik nr 4 – Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 5 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 6 – Zbiorcza karta oceny merytorycznej oraz punktów premiujących

Załącznik nr 7 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Załącznik nr 8 –  Wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

Załącznik nr 9 – Oświadczenie przetwarzanie danych

Załącznik nr 10 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 11 – Wniosek o ponowne rozpatrzenie formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 12 – Oświadczenie o aktualności danych

Załącznik nr 13 – Wniosek do ZUS (US-7)

Załącznik nr 14 – Wzór wypełnienia wniosku do ZUS (US-7)

Załącznik nr 15 – Wniosek o wydanie zaświadczenia do Urzędu Skarbowego

Załącznik nr 16 – Wniosek o wydanie zaświadczenia do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Załącznik nr 17 – Oświadczenie o nie uczestnictwie w innym projekcie  

Załącznik nr 18 – Wzór zaświadczenia ZUS.

DOKUMENTY DOTYCZACE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (obowiązuje na wszystkie formy wsparcia z przewidzianym zwrotem kosztów dojazdu)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO:

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Załącznik nr 1 – Biznesplan

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej biznesplanu 

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 5 – Wzór Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis

Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne

Załącznik nr 9 – Oświadczenie Uczestnika projektu (dotyczy OzN) o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków, kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 11 – Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego