POMYSŁ – SAMOZATRUDNIENIE

TO MOŻE BYĆ TWÓJ POMYSŁ!
SIĘGNIJ PO 45 000 ZŁ
NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE TWOJEJ WŁASNEJ FIRMY
ISS PROJEKT Sp. z o.o. oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizujące projekt „Pomysł – samozatrudnienie” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
zapraszają
bezrobotne kobiety i długotrwale bezrobotnych mężczyzn, którzy ukończyli 30 lat i mieszkają w Rzeszowie lub powiecie rzeszowskim,
a w szczególności:
• rodziców/ opiekunów prawnych posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r. ż.
• rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa

OFERUJEMY:
• Bezzwrotne 24 000 zł na założenie własnej firmy
• Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 21 000 zł
• Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem firmy
• Doradczą pomoc po założeniu firmy
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
• Zwrot kosztów opieki nad dziećmi

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty pozyskać można w biurze projektu: Rzeszów, ul. Słowackiego 24 lok. 56, VI piętro a także pod numerem telefonu: 510 964 909, 575 115 709 lub 17 555 50 16 oraz na stronie internetowej: www.pomyslzatrudnienie.pl