OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

ISS Projekt Sp. z o.o. rozpoczyna nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „POWER do biznesu”.

Nabór będzie prowadzony w dniach od 06.07.2022 r. do 13.07.2022 r. O wsparcie może się ubiegać Uczestnik/-czka projektu, który/-a otrzymał/-a wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął/-a prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Niezbędną dokumentację należy składać pod adresem: ISS Projekt Sp. z o.o. , 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/56, w godzinach pracy biura projektu tj. 9:00 – 13:00.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego), wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub – —– oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 6 do Regulaminu),
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do Regulaminu)
– zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki
na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 8 do Regulaminu).
– w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu).