OCENA MERYTORYCZNA ZŁOŻONYCH BIZNESPLANÓW

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej złożonych biznesplanów, poniżej przedstawiamy listy rankingowe biznesplanów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym. Informujemy również, że ocenie merytorycznej zostało poddanych 42 biznesplanów.

Lista podstawowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania:
LISTA PODSTAWOWA

Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania:
LISTA REZERWOWA

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego § 5ust. 11 Uczestnik projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

W związku z faktem, iż wszystkie złożone biznesplany zostały ocenione pozytywnie – biznesplany osób znajdujących się na liście rezerwowej nie podlegają procedurze odwoławczej.

W sprawie dalszych procedur będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie lub mailowo.