NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU POWER DO BIZNESU

Informujemy, że nabór biznesplanów w ramach projektu pn. „POWER do biznesu” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 30 maja 2022 r. do 03 czerwca 2022 r.
Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w:

– Biurze Projektu: w Rzeszowie przy ulicy Słowackiego 24/56 na VI piętrze. Biuro jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00
– Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Pełna procedura składania dokumentów opisana jest w Regulaminie przyznawania środków finansowych  ( paragraf 3), który dostępny jest pod tym odnośnikiem:

http://www.issprojekt.pl/wp-content/uploads/2022/03/Regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych-ISS.pdf