+100%- 

O PROJEKCIEAKTUALNOŚCIFORMY WSPARCIAREKRUTACJADOKUMENTY DO POBRANIAZAPYTANIA OFERTOWEROZEZNANIA CENOWE

Projekt „Kobiety czas na pracę zawodową” realizowany jest przez ISS Projekt Sp. z o.o. w partnerstwie z  Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego, na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0045/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet zamieszkałych na terenie powiatów przeworskiego, leżajskiego, przemyskiego ziemskiego, niżańskiego przez realizację dopasowanego do indywidualnych potrzeb Uczestniczki programu aktywizacji zawodowej realizowanego do 31.12.2019r. zakładającego, ze min. 49% uczestniczek podejmie zatrudnienie.

 Okres realizacji projektu: 15.11.2018 – 31.12.2019

Wartość projektu: 1 468 871,40 zł

Wkład Unii Europejskiej: 1 248 540,69 zł

 


WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Publikujemy listę kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kobiety czas na pracę zawodową”.

KPZ_LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Jednocześnie informujemy, iż o terminach zaplanowanych form wsparcia będziemy informować telefonicznie.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU – WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW

ISS Projekt Sp. z o.o. w partnerstwie z  Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego wydłuża  nabór Uczestniczek do projektu „Kobiety czas na pracę zawodową” do dnia 22.02.2019 do godziny 14.00

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU – WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW

ISS Projekt Sp. z o.o. w partnerstwie z  Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego wydłuża  nabór do projektu „Kobiety czas na pracę zawodową” do dnia 20.02.2019

 

Biuro projektu w dniach od 24.12.2018 do 31.12.2018 będzie nieczynne.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU 

ISS Projekt Sp. z o.o. w partnerstwie z  Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza  nabór do projektu „Kobiety czas na pracę zawodową”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 18.12.2018 r. do 11.01.2019 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-14:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56, VI piętro.

Do projektu zapraszamy kobiety spełniające łącznie następujące kryteria:

 • w wieku powyżej 29 lat;
 • zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: przeworskim, leżajskim, przemyskim ziemskim, niżańskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);
 • pozostające bez zatrudnienia – bezrobotna lub bierna zawodowo,
 • które dostarczą do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

 

Kandydatka dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura projektu w terminie naboru i wyznaczonych godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

a) Formularz rekrutacyjny projektu „Kobiety czas na pracę zawodową” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

b) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

c) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

d) Oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania o podjęciu zatrudnienia i otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

e) Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej

f) Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Kobiety czas na pracę zawodową”,

g) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy /jeżeli dotyczy/

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka przedkłada:

h) Orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu lub zaświadczenie o przebywaniu leczeniu psychiatrycznym /jeśli dotyczy/. 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE NA STRONIE W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA

ISS Projekt poszukuje do współpracy osobę na stanowisko: Pośrednik pracy w ramach realizacji zadań projektu „Kobiety czas na pracę zawodową”.

Obowiązki:

 • przeprowadzenie indywidualnych spotkań z Uczestnikami projektu
 • przedstawienie i zaproponowanie każdemu Uczestnikowi projektu ofert do odbycia staży zawodowych oraz ofert pracy
 • nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów pracodawcami
 • przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych dla Uczestników projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe/zawodowe
 • min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • dyspozycyjność

Warunki:

 • umowa o pracę na 1 etat
 • miejsce pracy: Rzeszów
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska

Prosimy o przesłanie CV do dnia 31.10.2018 r. na adres biuro@issprojekt.pl

 

ZAKRES WSPARCIA DLA UCZESTNICZEK PROJEKTU

Uczestniczkom projektu przysługuje wsparcie w postaci:

 1. ustalenia Indywidualnego Planu Działania (IPD);
 2. pośrednictwo pracy;
 3. poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne;
 4. szkoleń zawodowych;
 5. staży zawodowych;
 6. wypłaty stypendium szkoleniowego, stażowego i zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staże.

 

 1. Każda z Uczestniczek projektu odbędzie spotkania z Psychologiem (1h) oraz Doradcą zawodowym (4h) w celu ustalenia IPD, określającego formy wsparcia, którymi zostanie objęta dana Uczestniczka projektu oraz termin ich realizacji. Formy oraz terminy wsparcia muszę być zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. IPD ma na celu identyfikację i diagnozowanie potrzeb, zasobów, szans na rynku pracy, analizę oddalenia od rynku pracy, stopnia problemów zawodowych kobiet, diagnozę doskonalenia zawodowego oraz określenie formy pomocy dla Uczestniczek, a także opracowanie, weryfikacja i aktualizacja IPD.
 3. Indywidualny Plan Działania może składać się z następujących form wsparcia (wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu):
 4. Pośrednictwo pracy – mające na celu pomoc w wyborze zawodu, dobór miejsc stażowych, ofert pracy, wyznaczanie samodzielnych zadań i ich weryfikację
 5. Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne – przewidziane 24 godziny wsparcia grupowego dla wszystkich 70 Uczestniczek projektu, poradnictwo indywidualne 3 godziny dla każdego uczestnika projektu
 6. Szkolenia zawodowe – indywidualne lub grupowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestniczki projektu, szkolenia tzw. „szyte na miarę” oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, Pracodawców, przewidziane dla 70 Uczestniczek projektu, trwające średnio 160 godzin.
 7. Staże zawodowe – trwające 7 miesięcy, przewidziane dla 70 Uczestniczek projektu.

UCZESTNICZKI PROJEKTU

Uczestniczką projektu może zostać kobieta spełniająca łącznie następujące kryteria:

 • w wieku powyżej 29 lat;
 • zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: przeworskim, leżajskim, przemyskim ziemskim, niżańskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);
 • pozostająca bez zatrudnienia – bezrobotna lub bierna zawodowo,
 • która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

 

 1. Do projektu przyjętych zostanie łącznie 70 Kobiet –  bezrobotnych i  biernych zawodowo.
 2. Przewiduje się udział w projekcie min. 5 Uczestniczek biernych zawodowo oraz min. 24 Uczestniczek długotrwale bezrobotnych spełniających warunki uczestnictwa z §3 pkt. 1  Regulaminu rekrutacji i udziału.

 

Kandydatka dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura projektu w terminie naboru i wyznaczonych godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Formularz rekrutacyjny projektu „Kobiety czas na pracę zawodową” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie stanowiące załącznik nr 2 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
 3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych stanowiące załącznik nr 3 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
 4. Oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania o podjęciu zatrudnienia i otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu stanowiące załącznik nr 4 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
 5. Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej
 6. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Kobiety czas na pracę zawodową”,
 7. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy /jeżeli dotyczy/

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka przedkłada:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu lub zaświadczenie o przebywaniu leczeniu psychiatrycznym /jeśli dotyczy/.

Dokumentacja projektu, w tym Regulamin rekrutacji i udziału zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu www.issprojekt.pl  oraz w biurze projektu.

Treść zakładki 6