WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA I LISTA REZYGNACJI (NABÓR PODSTAWOWY I NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż z udziału w projekcie zrezygnowało 15 osób, które złożyło dokumenty rekrutacyjne. Zakończony został także II etap naboru uzupełniającego W związku z powyższym publikujemy wstępną listę rankingową oraz listę rezygnacji Kandydatów/tek na Uczestnika Projektu podczas dotychczasowej realizacji projektu. WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA CAŁOŚĆ NABORU REZYGNACJE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CAŁOŚĆ NABORU

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych z naboru uzupełniającego w ramach projektu „POWER do biznesu”. Ocenie merytorycznej poddano 5 Formularzy rekrutacyjnych pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym. W wyniku oceny merytorycznej 5  Kandydatów/-tek zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% pkt. w części nr 1 dotyczącej opisu pomysłu oraz min. 50% punktów ogółem) WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY Kandydaci/tki w terminie 5…

WYNIKI OCENY FORMALNEJ NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

ISS Projekt Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zakończeniu w dniu 16.05.2022 r. oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru uzupełniającego kandydatów na Uczestników Projektu „POWER do biznesu”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. WYNIKI OCENY FORMALNEJ…

Skrócenie terminu naboru uzupełniającego

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, że podczas pierwszego dnia naboru uzupełniającego do biura projektu wpłynęło 13 Formularzy Rekrutacyjnych. W związku z powyższym mając na uwadze zapisy Regulaminu rekrutacji uczestników paragraf 7 punkt 4 ISS Projekt Sp. z o.o. skraca termin naboru uzupełniającego. Termin przyjmowania dokumentów upływa w dniu 09.05.2022. 

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „POWER do biznesu” zostały zakończone. Na liście rankingowej znalazło się 39 Kandydatów/-tek z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny i tym samym zostało zakwalifikowanych do projektu. W związku z rezygnacją 6 Kandydatów na uczestników projektu został ogłoszony nabór uzupełniający, który rozpocznie się 06.05.2022 r. i potrwa do 25.05.2022 (chyba, że wystąpią przesłanki skrócenia/wydłużenia naboru). Ostateczna lista rankingowa podstawowego etapu…

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU POWER do biznesu

ISS Projekt Sp. z o.o. w związku z rezygnacją pięciu Kandydatów/tek na etapie rekrutacji do Projektu ogłasza  nabór uzupełniający dla 5 osób chcących  uczestniczyć w procesie rekrutacji do projektu „POWER do biznesu”. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny) przyjmowane będą w terminie od: 06.05.2022 r. do 25.05.2022 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56, VI piętro. Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria: w wieku 18-29 lat;…