INFRASTRUKUTRA B+R działanie 2.1. PO IR – Tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw

 • otwarcie konkursu: 29.07.2016 r. –  zamknięcie konkursu: 31.10.2016 r
  • Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
  • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych wraz z kosztami instalacji i uruchomienia.
  • Nabycie robót i materiałów budowlanych.
  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how.
  • Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej niezbędnej do przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych.
  • Koszty doradztwa i usług równorzędnych wykorzystywanych na potrzeby projektu.

Procent dofinansowania:

Eksperymentalne prace rozwojowe: maks. 25%, wydatki inwestycyjne: 50%                                

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU