Informacja o wyborze – Zapytanie ofertowe 9.3/2017/1 z dnia 08.05.2017

INFORMACJA O WYBORZE

 Nawiązując do zapytania ofertowego nr 9.3/2017/1 z dnia 08.05.2017– na zakup i dostawę podręczników na szkolenia językowe w ramach projektu pn. „Szkolenia językowe oknem na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Informujemy iż w przeprowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły oferty:

  1. 11.05.2017 r. ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła firma AUTOCARD Sp. z o.o. na łączną kwotę 41 064,60 zł,
  2. 12.05.2017 r. ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła firma MG PLAZA S.C. na łączną kwotę 39 031,56 zł.

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę firmy MG PLAZA S.C.