Informacja o wyborze Wykonawcy Zapytanie Ofertowe ISS.PK.1.2017

INFORMACJA O WYBORZE

 Nawiązując do zapytania ofertowego nr ISS.PK.1.2017 z dnia 24.08.2017– na obsługę trenerską szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. „Z komputerem za pan brat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Informujemy iż w przeprowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęła jedna oferta:

  1. 01.09.2017 r. ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła Asystel Sp. z o.o. na łączną kwotę 278 475,00 zł,

i tym samym została wybrana do realizacji zamówienia.