Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy

O projekcie „Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy” Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra i ISS Projekt sp. zo.o. Rzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca  2017 r. Obszar realizacji projektu: powiatu…

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – zapraszamy do współpracy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP   Termin naboru wniosków: 31.08.2015 r. – 31.12.2015 r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 PLN Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 PLN Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro- lub małego…