POMYSŁ – SAMOZATRUDNIENIE

TO MOŻE BYĆ TWÓJ POMYSŁ! SIĘGNIJ PO 45 000 ZŁ NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE TWOJEJ WŁASNEJ FIRMY ISS PROJEKT Sp. z o.o. oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizujące projekt „Pomysł – samozatrudnienie” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zapraszają bezrobotne kobiety i długotrwale bezrobotnych mężczyzn, którzy ukończyli 30 lat i mieszkają w Rzeszowie lub…

Pomysł- samozatrudnienie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP

Rusza projekt, w którym uzyskać można wsparcie finansowe w wysokości do 45 000 zł* na założenie własnej firmy! ISS Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu „Pomysł- samozatrudnienie” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz planowanych naborów udzielane są pod numerem telefonu:…

INFRASTRUKUTRA B+R działanie 2.1. PO IR – Tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw

otwarcie konkursu: 29.07.2016 r. –  zamknięcie konkursu: 31.10.2016 r Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych wraz z kosztami instalacji i uruchomienia. Nabycie robót i materiałów budowlanych. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how. Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej niezbędnej do przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych. Koszty doradztwa i usług równorzędnych wykorzystywanych na potrzeby projektu. Procent dofinansowania: Eksperymentalne prace rozwojowe: maks. 25%, wydatki inwestycyjne: 50%      …

Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy

O projekcie „Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy” Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra i ISS Projekt sp. zo.o. Rzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca  2017 r. Obszar realizacji projektu: powiatu…

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – zapraszamy do współpracy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP   Termin naboru wniosków: 31.08.2015 r. – 31.12.2015 r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 PLN Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 PLN Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro- lub małego…