OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

ISS Projekt Sp. z o.o. rozpoczyna nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „POWER do biznesu”. Nabór będzie prowadzony w dniach od 06.07.2022 r. do 13.07.2022 r. O wsparcie może się ubiegać Uczestnik/-czka projektu, który/-a otrzymał/-a wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął/-a prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu. Niezbędną dokumentację należy składać pod adresem: ISS Projekt Sp. z o.o. , 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/56,…

OCENA MERYTORYCZNA ZŁOŻONYCH BIZNESPLANÓW

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej złożonych biznesplanów, poniżej przedstawiamy listy rankingowe biznesplanów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym. Informujemy również, że ocenie merytorycznej zostało poddanych 42 biznesplanów. Lista podstawowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania:LISTA PODSTAWOWA Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania:LISTA REZERWOWA Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego § 5, ust. 11 Uczestnik projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). W związku…

OCENA FORMALNA ZŁOŻONYCH BIZNESPLANÓW

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poniżej przedstawiamy listę biznesplanów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Informujemy również, że ocenie formalnej zostało poddanych 42 biznesplanów. Ponadto pragniemy poinformować, że z dniem 07.06.2022 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna złożonej dokumentacji. Wyniki oceny biznesplanów będą opublikowane na stronie internetowej projektu w dniach 13-15.06.2022r. BIZNESPLANY OCENA FORMALNA

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA I LISTA REZYGNACJI (NABÓR PODSTAWOWY I NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż z udziału w projekcie zrezygnowało 16 osób, które złożyło dokumenty rekrutacyjne. Zakończony został także III etap naboru uzupełniającego.  W związku z powyższym publikujemy ostateczną listę rankingową oraz listę rezygnacji Kandydatów/tek na Uczestnika Projektu podczas dotychczasowej realizacji projektu. OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA CAŁOŚĆ NABORU REZYGNACJE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CAŁOŚĆ NABORU

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji naboru uzupełniającego do udziału w projekcie „POWER do biznesu” zostały zakończone. Na liście rankingowej znalazło się 5 Kandydatów/-tek z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I, II i III etapu oceny i tym samym zostało zakwalifikowanych do projektu.  Ostateczna lista rankingowa podstawowego etapu rekrutacji zawiera łączna liczbę punktów zdobytych przez Kandydatów/-tek zakwalifikowanych do udziału w projekcie (ocena formularza rekrutacyjnego – I, ocena doradcy zawodowego – II, kryteria premiujące…

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH WRAZ Z BIZNESPLANEM

Informujemy iż załączniki składane wraz z Biznesplanem to: Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji, Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, – DOSTĘPNE TUTAJ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się…

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU POWER DO BIZNESU

Informujemy, że nabór biznesplanów w ramach projektu pn. „POWER do biznesu” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 30 maja 2022 r. do 03 czerwca 2022 r.Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: – Biurze Projektu: w Rzeszowie…