Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Z komputerem za pan brat”. – 25.09.2017

Podczas rekrutacji do projektu „Z komputerem za pan brat” w terminie: od 01.08.2017 r. do 18.09.2017r. do biura projektu wpłynęło 20 formularzy zgłoszeniowych.

Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 20 osób do udziału w projekcie „Z komputerem za pan brat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych.

O wynikach rekrutacji uczestnicy zostali powiadomieni telefonicznie i pisemnie.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – kliknij tutaj

Informujemy, że rekrutacja na bezpłatne szkolenia komputerowe i językowe prowadzone przez ISS Projekt w Rzeszowie jest ciągle otwarta. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod nr telefonu: 797 828 425