OCENA MERYTORYCZNA ZŁOŻONYCH BIZNESPLANÓW

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej złożonych biznesplanów, poniżej przedstawiamy listy rankingowe biznesplanów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym. Informujemy również, że ocenie merytorycznej zostało poddanych 42 biznesplanów. Lista podstawowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania:LISTA PODSTAWOWA Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania:LISTA REZERWOWA Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego § 5, ust. 11 Uczestnik projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). W związku…

OCENA FORMALNA ZŁOŻONYCH BIZNESPLANÓW

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poniżej przedstawiamy listę biznesplanów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Informujemy również, że ocenie formalnej zostało poddanych 42 biznesplanów. Ponadto pragniemy poinformować, że z dniem 07.06.2022 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna złożonej dokumentacji. Wyniki oceny biznesplanów będą opublikowane na stronie internetowej projektu w dniach 13-15.06.2022r. BIZNESPLANY OCENA FORMALNA