ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „POWER do biznesu” zostały zakończone. Na liście rankingowej znalazło się 39 Kandydatów/-tek z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny i tym samym zostało zakwalifikowanych do projektu. W związku z rezygnacją 6 Kandydatów na uczestników projektu został ogłoszony nabór uzupełniający, który rozpocznie się 06.05.2022 r. i potrwa do 25.05.2022 (chyba, że wystąpią przesłanki skrócenia/wydłużenia naboru). Ostateczna lista rankingowa podstawowego etapu…

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU POWER do biznesu

ISS Projekt Sp. z o.o. w związku z rezygnacją pięciu Kandydatów/tek na etapie rekrutacji do Projektu ogłasza  nabór uzupełniający dla 5 osób chcących  uczestniczyć w procesie rekrutacji do projektu „POWER do biznesu”. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny) przyjmowane będą w terminie od: 06.05.2022 r. do 25.05.2022 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56, VI piętro. Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria: w wieku 18-29 lat;…

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż na dzień 25.04.2022 r.  pięć osób zrezygnowało z z dalszego kandydowania w procesie rekrutacji do projektu „POWER do biznesu”. W związku z powyższym publikujemy wstępną listę rankingową (zaktualizowaną po rezygnacjach) oraz listę rezygnacji Kandydatów/tek na Uczestnika Projektu. WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA PO REZYGNACJACH REZYGNACJE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – Projekt POWER do biznesu

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „POWER do biznesu”. Ocenie merytorycznej poddano 45 Formularzy rekrutacyjnych pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym. W wyniku oceny merytorycznej 45  Kandydatów/-tek zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% pkt. w części nr 1 dotyczącej opisu pomysłu oraz min. 50% punktów ogółem). WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWAKandydaci/tki w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia…

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „POWER do biznesu”

ISS Projekt Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zakończeniu w dniu 11.04.2022 r. oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru kandydatów na Uczestników Projektu „POWER do biznesu”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. WYNIKI OCENY FORMALNEJ