Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DI/2 – wynajem sal

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą   konkurencyjności, opisaną w Wytycznym Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wyniki postępowania ofertowego

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie zadań:  „Poradnictwa zawodowego”: grupowego i indywidualnego w ramach projektu „Czas na aktywizację Kobiet”,  do realizacji zadań objętych ofertą zostały wyłonione następujące osoby fizyczne i podmioty: Gadziała Agata- zadanie A Konsorcjum: Lipińska Małgorzata i Starzak Brygida- zadanie B

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DI/1 z dnia 23.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DI/1 z dnia 23.01.2017 r. Działania realizowane są w ramach projektu „Czas na aktywizację Kobiet” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.   Załączniki do pobrania: ZAPYTANIE-OFERTOWE (13) (1) Zacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego (7) (2) Zacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego (6) (2) Zacznik-nr-3-do-zapytania-ofertowego (11) (2) Zacznik-nr-4-do-zapytania-ofertowego (8) (1) Zacznik-nr-6-do-zapytania-ofertowego (8)…