Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat”. -05.01.2018

ISS Projekt Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat” po zakończonych obradach w dniu 05.01.2018

Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 36 osób do udziału w projekcie „Szkolenia językowe oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych.

O wynikach rekrutacji uczestnicy zostali powiadomieni telefonicznie i pisemnie.

Informujemy, iż zakończyliśmy rekrutację do ww. projektu.

Lista rankingowa